تقدیم روانامه محترم عبدالجابر انصار به حیث جنرال قونسل ج. ا. افغانستان به مدیرکل تشریفات وزارت محترم امور خارجه ج. ا. ایران

محترم عبدالجابر انصار جنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد، طبق مراسم معمول تشریفات دیپلماتیک روانامه خود را به آقای جواد معبودی فر مدیرکل تشریفات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه 3 سرطان 1398 تقدیم نمود.
در این مراسم علاوه بر تعارفات معمول، تحایفی نیز از صنایع دستی کشور عزیزمان افغانستان از سوی آقای انصار به مدیرکل محترم تشریفات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اهدا شد.