سید نورالله راغی، جنرال قونسل ج. ا. افغانستان در مشهد در گفتگو با خبرگزاری آوا در رابطه با 20 دالری شدن پاسپورتها

سید نورالله راغی؛ سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد مقدس، در گفتگو با خبرگزاری صدای افغان(آوا) ، با بیان اینکه هزینه دریافت پاسپورت الکترونیک از یک صدو بیست دالر به بیست دالر کاهش یافته است، گفت:از روز شنبه، مهاجرین افغانستانی ساکن ایران، در بدل دریافت یک جلد پاسپورت الکترونیک (پنج ساله) بیست دالر پرداخت می کنند.

سر کنسول جمهوری اسلامی افغانستان گفت: پس از سعی و تلاش وزیر خارجه و رایزنی رئیس اجراییه، رئیس جمهور غنی با این خواست موافقت کرده است.
وی ضمن قدردانی از این تصمیم دولت گفت: کنسولگری به عنوان پل ارتباطی بین مهاجرین و دولت، وضعیت اقتصادی مهاجرین برای دولت منعکس و دولت نیز با در نظر داشت وضعیت مهاجرین، فیصله نموده است تا هزینه دریافت پاسپورت الکترونیک فقط در ایران، بیست دالر باشد.
سید نورالله راغی در عین حال تصریح کرد که از این پس، تخفیفاتی که برای اقشار مختلف برای دریافت پاسپورت در نظر گرفته شده بود نیز حذف می گردد