معرفی خانم مروی توسط جنرال قونسل

معرفی خانم مروی توسط جنرال قونسل
محترمه لایقه مروی دیپلمات جدید التقرر به عنوان همکاربخش پاسپورت از سوی محترم عبدالجابر انصار جنرال قونسل ج.ا.افغانستان در مشهد با حضور جمعی از دیپلمات های این نمایندگی روز شنبه 2 سنبله(شهریور) 1398 معرفی گردید.
جنرال قونسل کشورمان برای خانم مروی در پست جدید آرزوی موفقیت نمود.