چټک لاسرسی

  خبرونه

  نه پوسټونه
  نوې خبرتیا نشته

  د افغانستان اسلامي جمهوریت جنرال قونسل

  مشهد

  آقای عبدالجابر انصار

  د باس لخوا اړیکه ونیسئ په اړه