چټک لاسرسی

خبرونه

نه پوسټونه
نوې خبرتیا نشته

د افغانستان اسلامي جمهوریت جنرال قونسل

مشهد

آقای عبدالجابر انصار

د باس لخوا اړیکه ونیسئ په اړه