آخرین اطلاعیه ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد.
بخش فرهنگی

•رسیدگی به مسائل و مشکلات دانشجویان و محصلین
•کمک به برگزاری سمینارها و نشست های فرهنگی، هنری و ورزشی مربوط به مهاجرین