بخش حقوقی

•تایید اسناد تحصیلی : اسناد تحصیلی که از طرف وزارت امور خارجه ج.ا.افغانستان ، نمایندگی های آن در ولایات یا نمایندگی های سیاسی –قونسلی مقیم خارج تایید شده باشند یا به تایید نمایندگی وزارت امور خارجه ج.ا.ایران در شمال و شرق رسیده باشد ، در این بخش تایید می شوند.

•رسیدگی به امور زندانیان افغان

•رسیدگی به دعوی و مشکلات حقوقی مهاجرین

•تشکیل پرونده تذکره های غیرحضوری:

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اخذ تذکره غیرحضوری:
•حضور متقاضی به همراه مدارک شناسایی و سه قطعه عکس رنگی جدید الزامی است
•داشتن کاپی تذکره یکی از اقارب اصولی متقاضی ( پدر، برادر، پدرکلان ، کاکا)
•معرفی یک از اقارب متقاضی جهت پیگیری پرونده در افغانستان
هزینه تشکیل پرونده اخذ تذکره غیرحضوری : 10 دالر