امروز: 4 حوت(اسفند) 1396 به وقت ایران
آخرین اطلاعیه ها
بخش صدور رودپاس

برای تردد وسایط نقلیه به داخل خاک افغانستان رودپاس صادر می گردد. حامل وسیله نقلیه موظف است در حین ورود و خروج از داخل خاک افغانستان رودپاس را به مسئولین مرزی ارائه نموده و تا مهر ورودی و خروج بر آن حک گردد.
انواع رودپاس هزینه آن :
رودپاس یک مرتبه : 150 دالر
رودپاس کثیر : 450 دالر
در صورتیکه راننده وسیله نقلیه بیش از تعداد دفعات مجاز توسط رودپاس به داخل افغانستان تردد نمایند یا به غیر از مرز تعیین شده در رودپاس از مرز دیگری تردد نماید ملزم به پرداخت جریمه خواهد بود.