پرسش و پاسخ جناب آقای راغی، جنرال قونسل ج.ا. افغانستان در مشهد با شنوندگان رادیو دری

پرسش و پاسخ جناب آقای راغی، جنرال قونسل ج.ا. افغانستان در مشهد
با شنوندگان رادیو دری
در خصوص پروسه صدور تذکره تابعیت و پاسپورت های ماشین خوان