مراسم فاتحه خوانی

تذکر : مراسم اعلام شده مربوط به مهمانان آقا میباشد و مراسم بانوان گرامی نیز اعلام میگردد .