سامانه استعلام ترک تابعیت

جهت بررسی وضعیت ترک تابعیت خود لطفا براساس یکی از روش های زیر جستجو نمایید.

درصورتی که نام خود را در لیست زیر مشاهده می کنید و محل تشکیل پرونده ترک تابعیت شما "مشهد" می باشد، همراه با اسناد و مدارک خود به بخش "تصادیق" مراجعه کنید.