پوښتنې

نوم د پلار نوم د نیکه نوم نوم Status

از طریق بخش زیر شما می توانید پاسپورت خود را بر اساس نام خود جستجو کنید.
جهت جستجوی بهتر، نام و یا نام خانوادگی خود را به صورت تکی و به انگلیسی وارد کنید.
(نتایج براساس حروف الفبا مرتب شده است)
در صورت موجود بودن نام شما ، جهت دریافت پاسپورت خود شنبه الی چهارشنبه ساعت 8 الی 15:30 مراجعه نمایید.
در صورت موجود نبودن، در روزهای آینده مراجعه کنید.
قبل از مراجعه شماره پاسپورت ماشین خوان خود را بر روی رسید یادداشت نمایید.

Applicant ID د پاسپورټ شمېره Serie

از طریق فرم زیر شما می توانید تذکره خود را براساس نام، نام پدر و یا نام جد خود جستجو کنید.
(نام ها بر اساس حروف الفبا مرتب شده است)
در صورت موجود بودن نام شما ، جهت دریافت تذکره خود حضورا مراجعه نمایید.
درصورت موجود نبودن، تذکره شما تاکنون تایید نشده است.

نوم د پلار نوم د نیکه نوم Province Status