استعلام مدارک

از طریق فرم زیر شما می توانید تذکره خود را براساس نام، نام پدر و یا نام جد خود جستجو کنید.
(نام ها بر اساس حروف الفبا مرتب شده است)
در صورت موجود بودن نام شما ، جهت دریافت تذکره خود حضورا مراجعه نمایید.
درصورت موجود نبودن، تذکره شما تاکنون صادر نشده است.

نام نام پدر نام پدر کلان نام وضعیت

از طریق بخش زیر شما می توانید پاسپورت خود را بر اساس نام خود جستجو کنید.
جهت جستجوی بهتر، نام و یا نام خانوادگی خود را به صورت تکی و به انگلیسی وارد کنید.
(نتایج براساس حروف الفبا مرتب شده است)
در صورت موجود بودن نام شما ، جهت دریافت پاسپورت خود شنبه الی چهارشنبه ساعت 8 الی 15:30 مراجعه نمایید.
در صورت موجود نبودن، در روزهای آینده مراجعه کنید.
قبل از مراجعه شماره پاسپورت ماشین خوان خود را بر روی رسید یادداشت نمایید.

Applicant ID شماره پاسپورت سری

از طریق فرم زیر شما می توانید تذکره خود را براساس نام، نام پدر و یا نام جد خود جستجو کنید.
(نام ها بر اساس حروف الفبا مرتب شده است)
در صورت موجود بودن نام شما ، جهت دریافت تذکره خود حضورا مراجعه نمایید.
درصورت موجود نبودن، تذکره شما تاکنون تایید نشده است.

نام نام پدر نام پدر کلان ولایت وضعیت