بخش صدور پاسپورت ماشین خوان

اتباع ج.ا.افغانستان با ارائه اصل تذکره تابعیت معتبر و تایید شده از جانب هیات ثبت احوال نفوس مستقر در این قونسلگری یا تذکره های تایید شده در وزارت امور خارجه افغانستان، می توانند اقدام به دریافت پاسپورت ماشین خوان نمایند. در صورتی که موفق به دریافت تذکره نشده اید باید پروسه تثبیت هویت را انجام داده و با سند تثبیت هویت جایگزین تذکره اقدام به دریافت پاسپورت ماشین خوان نمایید.
برای دریافت پاسپورت ماشین خوان ابتدا به قسمت نوبت دهی سایت رفته و نوبت دریافت کنید.مدارک مورد نیاز را طبق برگه پرینت نوبت آماده کرده و در روز مورد نظر به جنرال قونسلگری مراجعه کنید.
راهنمای دریافت پاسپورت الکترونیک