بخش فرهنگی

• رسیدگی به مسائل و مشکلات دانشجویان و محصلین
• کمک به برگزاری سمینارها و نشست های فرهنگی، هنری و ورزشی مربوط به مهاجرین