بخش حقوقی

• تایید اسناد تحصیلی : اسناد تحصیلی که از طرف وزارت امور خارجه ج.ا.افغانستان ، نمایندگی های آن در ولایات یا نمایندگی های سیاسی –قونسلی مقیم خارج تایید شده باشند یا به تایید نمایندگی وزارت امور خارجه ج.ا.ایران در شمال و شرق رسیده باشد ، در این بخش تایید می شوند.

• رسیدگی به امور زندانیان افغان

• رسیدگی به دعوی و مشکلات حقوقی مهاجرین

• تشکیل پرونده تذکره های غیرحضوری:

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اخذ تذکره غیرحضوری:
• حضور متقاضی به همراه مدارک شناسایی و سه قطعه عکس رنگی جدید الزامی است
• داشتن کاپی تذکره یکی از اقارب اصولی متقاضی ( پدر، برادر، پدرکلان ، کاکا)
• معرفی یک از اقارب متقاضی جهت پیگیری پرونده در افغانستان
هزینه تشکیل پرونده اخذ تذکره غیرحضوری : 10 دالر