بخش تصادیق

صدور وکالتنامه :
وکالتنامه سندی است که موکل برای انجام امور اداری و حقوقی خویش، شخصی را به عنوان وکیل تعیین می نماید.
برای ترتیب وکالتخط در بخش تصادیق مدارک ذیل مورد نیاز است :
• ورق درخواست متقاضی عنوان جنرال قونسلگری ج.ا.افغانستان در مشهد که محدوده مسئولیت های وکیل به وضوح بیان شده باشد.
• حضور موکل (متقاضی) الزامی است
• ارائه کاپی تذکره وکیل و دو قطعه عکس از وی (حضور وکیل الزامی نیست )
• ارائه اصل مدارک شناسایی و اقامتی متقاضی
• ارائه دو قطعه عکس از متقاضی (موکل)
• حضور دو نفر شاهد بالغ- شاهدها هریک باید اسناد هویتی و اقامتی همچنین دو قطعه عکس همراه داشته باشند.
متقاضی موظف است پیش از تحویل سند، تمام محتویات آن را به دقت مطالعه و بررسی نماید در صورت هر نوع تغییر در محتویات وکالتنامه ، باید وکالت خط جدید تقاضا نماید.
هزینه اخذ وکالتخط : 125 دالر

سند عزل وکیل :
شرایط ترتیب عزل وکیل :

• حضور بی قید و شرط موکل ( موکلین) و ارائه اصل و کاپی مدرک شناسایی معتبر به همراه 2 قطعه عکس رنگی جدید از هر نفر
• تکمیل فرم درخواست
• همراه داشتن کاپی وکالتنامه
• حضور دو نفر شاهد به همراه اصل و کاپی مدارک هویتی معتبر و 2 قطعه عکس رنگی جدید
هزینه اخذ عزل وکیل: 125 دالر

صدور نکاح خط :

سندی است که شرح عقد ناکح و منکوحه در آن تعیین و تحریر می گردد.
شرایط و مدارک مورد نیاز برای دریافت نکاحنامه به شرح ذیل است :
• دریافت نوبت اینترنتی از سامانه پذیرش آنلاین نکاحنامه
• حضور ناکح و منکوحه ( شوهر و خانم) به همراه اصل و کاپی مدارک شناسایی و اقامتی خود و دو قطعه عکس رنگی جدید
• حضور دو نفر شاهد با اصل و کاپی مدارک شناسایی به همراه دو قطعه عکس رنگی و جدید
• حضوریکی از اعضای درجه اول منکوحه ( خانم ) پدر، مادر یا برادر به همراه اصل و کاپی مدارک شناسایی و دو قطعه عکس
هزینه دریافت نکاح خط 50 دالر است
نکاح خط برای پسر از سن 18 سال و دختر از سن 16 سال تنظیم می گردد.

صدور وثیقه زوجیت :

سند زوجیت برای افرادی صادر می گردد که قبلاً ازدواج کرده اند و فاقد نکاح خط می باشند.
شرایط و مدارک لازم برای دریافت وثیقه زوجیت به شرح ذیل است :
• دریافت نوبت اینترنتی از سامانه پذیرش آنلاین نکاحنامه
• ارائه ورق درخواست عنوانی جنرال قونسلگری ج.ا.افغانستان در مشهد
• حضور الزامی زوجین به همراه اصل و کاپی مدارک شناسایی و اقامتی خویش و دو قطعه عکس رنگی و جدید
• حضور 5 نفر شاهد همراه با اصل و کاپی مدارک شناسایی و دو قطعه عکس رنگی و جدید
هزینه ترتیب وثیقه زوجیت : 50 دالر

طلاق خط :

طلاق خط سندی است که به منظور انحلال قید نکاح و قطع رابطه زوجیت بین زوجین ترتیب و تنظیم می شود.
شرایط و مدارک لازم جهت دریافت طلاق نامه :

• ارائه درخواست عنوانی جنرال قونسلگری
• حضور الزامی طالق (فرد طلاق دهنده) و مطلقه و یا داشتن وکالت از یکی از طرفین به همراه اصل مدارک شناسایی و دو قطعه عکس آنها
• حضور دو نفر شاهد

صدور حصر وراثت :

حصر وراثت سندی است که وراث مستحق ارث را تعیین و معرفی می نماید.

شرایط و مدارک لازم برای ترتیب حصر وراثت :
• ارائه مدرک فوتی معتبر از متوفی ممهور به مهر نمایندگی وزارت امور خارجه ج.ا.ایران
• تکمیل فرم درخواست از طرف وراث. ارائه اصل و کاپی مدارک شناسایی معتبر از وراث به همراه دو قطعه عکس رنگی و جدید از هریک
• حضور تمامی وراث
• حضور 5 نفر شاهد از فامیل نزدیک متوفی به همراه مدارک شناسایی معتبر
هزینه تنظیم سند حصر وراثت : 125 دالر
کتمان ورثه در حصر وراثت جرم پنداشته می شود.در صورت کتمان ورثه، اقرار کنندگان و شهود مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

صدور وثیقه مجردی:

سندی است که در ان از مجرد بودن شخص تایید به عمل می آید.
شرایط و مدارک لازم برای دریافت وثیقه مجردی:
• حضور متقاضی به همراه اصل و کاپی مدارک شناسایی و اقامتی معتبرو دو قطعه عکس
• تکمیل فرم درخواست عنوانی جنرال قونسلگری ج.ا.افغانستان در مشهد
• حضور پدر یا برادر متقاضی
• حضور دو نفر شاهد و سه نفر اقرار کننده به همراه کاپی مدارک شناسایی – اقامتی و دو قطعه عکس
هزینه دریافت وثیقه مجردی : 50 دالر

صدور اقرار خط:

اقرار خط سند رسمی است که شخص اقرار کننده، اقرار رسمی و کتبی بر عمل انجام شده را می نمایند.
شرایط تنظیم اقرار خط:
• حضور حتمی و الزامی اقرار کننده (اقرارکنندگان) به همراه اصل و کاپی مدارک شناسایی معتبر و دو قطعه عکس رنگی و جدید از هر نفر
• حضور شخصی که اقرار به نفع آن صورت می گیرد به همراه اصل و کاپی مدارک شناسایی معتبر و دو قطعه عکس رنگی جدید
• حضور دو نفر شاهد با اصل و کاپی مدارک هویتی و دو قطعه عکس
هزینه صدور اقرارخط : 125 دالر

صدور وثیقه قرابت :

سند قرابت براساس درخواست متقاضی و اقرار سه نفر و دو نفر شاهد برای تصدیق قرابت ترتیب می شود
شرایط ترتیب وثیقه قرابت :
• حضور متقاضی، ارائه درخواست، اصل و کاپی مدرک شناسایی و اسناد ثابت کننده قرابت اشخاص به همراه دو قطعه عکس رنگی. اگر تعداد متقاضیان زیاد باشد در این صورت حضور تمام آنها الزامی نیست و کاپی مدارک شناسایی معتبر از ایشان کفایت می کند.
• حضور سه نفر اقرار کننده و دو نفر شاهد همراه با اصل و کاپی مدارک شناسایی و دو قطعه عکس رنگی
هزینه ترتیب وثیقه قرابت : 50 دالر

عدم مسئولیت جرمی :

برای افرادی که سند اقامتی معتبر( پاسپورت) داشته باشند به منظور تصدیق اینکه مرتکب جرم و جنایتی نشده اند، سند عدم مسئولیت جرمی صادر می گردد.
در صورتیکه از افغانستان طالب عدم مسئولیت جرمی باشد، تذکره تابعیت افغانستان الزامی است.
شرایط و مدارک مورد نیاز:
• ارائه درخواست کتبی از متقاضی
• ارائه اصل و کاپی مدرک هویتی و اقامتی متقاضی
هزینه صدور سند عدم مسئولیت جرمی : 10 دالر

تابعیت :

ترک یا کسب تابعیت افغانستان مطابق با قانون و مقررات دولت ج.ا.افغانستان به شرح ذیل صورت می گیرد :
شرایط تشکیل پرونده ترک تابعیت :
• داشتن نامه منظوری تابعیت ایران از وزارت امور خارجه ج.ا.ایران
• درخواست کتبی متقاضی
• تکمیل فرم های مربوط به ترک تابعیت
• تکمیل فرم های انگشت نگاری
• ارائه کاپی تذکره معتبر متقاضی

شرایط کسب تابعیت :

• تکمیل سن 18 سال
• ارائه درخواست کتبی متقاضی
• اقامت قانونی بیش از 5 سال در افغانستان
• عدم ارتکاب به جرم در مدت اقامت در افغانستان
هزینه تشکیل پرونده : 10 دالر

تایید اسناد :

تمام اسنادی که یه تایید وزارت امور خارجه ج.ا.افغانستان، نمایندگی های آن در ولایات، نمایندگی های سیاسی- قونسلی ج.ا.افغانستان در خارج رسیده باشد یا از جانب نمایندگی وزارت امور خارجه ج.ا.ایران در شمال وشرق نیز تایید شده باشد، در این جنرال قونسلگری تایید می گردد.

شرایط تایید اسناد :
• ارائه درخواست کتبی از متقاضی
• ارائه اصل اسناد
• پرداخت هزینه تعیین شده برای هر نوع سند

هزینه تایید اسناد :

• تایید سند مریضی از مراجع معتبر پس از تایید نمایندگی وزارت امور خارجه ایران : 10 دالر
• تایید ترجمه وثیقه مجردی، نکاح خط، وثیقه زوجیت، بلا مانع بودن ازدواج، طلاق خط: 50 دالر
• تایید ترجمه وکالت نامه، حصر وراثت، اقرارخط، اسناد تجارتی معتیر پس از تایید نمایندگی وزارت امورخارجه ایران : 125 دالر
چنانچه اسناد در افغانستان یا نمایندگی های سیاسی- قونسلی افغانستان تایید شده باشد، در این نمایندگی به طور رایگان تایید می گردد.

سند فوتی :

آن عده از اتباع افغانستان که در افغانستان فوت شده اند، بنا بر دلایلی سند فوتی از مراجع مربوطه اخذ ننموده اند، جهت ترتیب وثیقه فوتی بنا بر درخواست یکی از فامیل درجه اول یا ورثه به صورت ذیل صادر می گردد:
• ارائه ورق درخواستی عنوان جنرال قونسلگری افغانستان در مشهد
• حضور الزمای یکی از اقارب درجه اول به همراه اصل و کاپی مدارک شناسایی و 2 قطعه عکس
• حضور 3 نفر اقرارکننده و 2 نفر شاهد به همراه مدارک شناسایی و کاپی آن و 2 قطعه عکس
ترتیب سند فوتی رایگان است.