بخش صدور ویزا

برای اتباع ج.ا.ایران که با هدف سیاحت، کار یا تجارت قصد سفر به کشور افغانستان را داشته باشند ویزا صادر می گردد.
مراحل صدور ویزا پنج روز کاری را در بر می گیرد ولی با پرداخت هزینه ویزه فوری، در مدت یک روز ویزا صادر می گردد.
شرایط صدور ویزه:
• حضور شخص متقاضی به همراه اصل پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار و فرم تکمیل شده درخواست ویزه
• دو قطعه عکس رنگی 4*3 جدید
•پرداخت هزینه ویزه بنا بر نوع آن
هزینه انواع ویزه :
• ویزه سیاحت : دارای یک ماه اعتبار- برای اتباع ج.ا.ایران 100 دالر برای اتباع غیر ایرانی : 80 دالر
• ویزه کثیر رانندگان ایرانی : سه ماه اعتبار – 220 دالر
• ویزه یک مرتبه رانندگان : 110 دالر
• ویزه رانندگان اتباع ترکیه و تاجیک : 80 دالر
• ویزه ورودی : 110 دالر
• ویزه بازدید : دو ماه اعتبار : 200 دالر
• ویزه تجارت : مدت اعتبار سه ماهه با حق ورود سه بار : 200 دالر، مدت اعتبار شش ماهه با دفعات ورود: 400 دالر ، یک ساله با دفعات ورود : 800 دالر
• ویزه ترانزیت: 80 دالر
ویزه کثیر با موافقت وزارت امور خارجه ج.ا.افغانستان و مطابق با اصل رویه بالمثل روسا و کارکنان شرکت ها ، موسسات خارجی رانندگان با اعتبار سه ماه و دفعات ورود متعدد صادر می گرد
به همسران اتباع افغانستان که دارای نکاح خط رسمی و قانونی باشند، ویزه ورودی رایگان تعلق می گیرد.
برای دریافت ویزه فوری (عاجل) 50% هزینه به هزینه تعیین شده ویزه اضافه می گردد.