جنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانستان

مقیم مشهد

جناب آقای عبدالجابر انصار

ارتباط با جنرال قونسل درباره