آخرین اطلاعیه ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد.
سامانه استعلام ترک تابعیت
جهت بررسی وضعیت ترک تابعیت خود لطفا براساس یکی از روش های زیر جستجو نمایید.
درصورتی که نام خود را در لیست زیر مشاهده می کنید و محل تشکیل پرونده ترک تابعیت شما "مشهد" می باشد، همراه با اسناد و مدارک خود به بخش "تصادیق" مراجعه کنید.