درخواست نکاح نامه

1- حضور دو نفر شاهد (مرد) و یک نفر محرم منکوحه
2- دو قطعه عکس 4×4.5 از تمام افراد
3- اصل و کپی مدارک شناسایی تمام افراد
4- مبلغ پنجاه دالر
5- پذیرش و ثبت اطلاعات افراد در بخش نکاح خط وب سایت جنرال قونسلگری

توجه:
از مراجعه کلیه افراد در زمان پذیرش و ثبت نام خودداری شود.شهود و سایر افراد بعد از ثبت و دریافت مدارک در زمان تعیین شده حاضر شوند.

نزدیکترین نوبت موجود در حال بررسی